تبلیغات
هیات هنرهای رزمی و کونگ فو شهر زواره((باشگاه مركزی محبان شهداء)) - .
هیات هنرهای رزمی و کونگ فو شهر زواره((باشگاه مركزی محبان شهداء))
طریقت دانایی ما به درک ماست درک نیروی فکر ماست واین نیروی فکر درجسم ما قرار دارد که بدان میگوییم پایگاه تفکر
درباره وبلاگ


مقام معظم رهبری :
اگر بخواهید جسم را به قدرت زیبایی، به توانایی به
بروز قدرتها و استعدادهای گوناگون برسانید باید ورزش كنید.


مربیان در حال فعالیت :
راهدان علی رضا لباف قاسمی
زیر نظر استاد روح الله باقری


.


ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺭﺯﻡ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﮔﺮ ﺳﺒﮑﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﯾﻠﻬﺎ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻭ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﻢ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺷﻨﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺱ ﻭ ﯾﮏ ﻣﻤﺘﻬﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ، ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺁﻥ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .

ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ : 

۱- ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮﺍ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
۲- ﻗﺪﺭﺕ ﮔﯿﺮﯼ ، ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .
۳- ﺩﻭﺭﺍﻥ ، ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ بدون ﭘﯿﭽﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ . ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻢ ﺻﺪﻕ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .
۴- ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻘﺪ ﻭ ﻧﺎﻑ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮﺍ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
.
چهارشنبه 16 بهمن 1392
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید